Rockefeller University
1230 York Ave, New York, NY
Architect: Rafael Vinoly Architects