Goldman Sachs – Site 25 Hotel
New York, NY
Architect: Kohn Pedersen Fox (KPF)